Vanuit uw land kunnen geen nieuwe bestellingen worden geplaatst.

veilig & betrouwbaar winkelen
voor 16 uur besteld, dezelfde dag verzonden!
geen verzendkosten vanaf €25,-
avondlevering van 18:00 - 21:00 uur
geen verkoop onder de 18

Merken

Heeft u vragen?

Heeft u vragen?
Bel ons gerust!

Telefoon:085-0020660

U kunt ook uw vragen stellen via onze livechat!


Bekijk ook onze vraag en antwoord pagina!

Vraag & antwoord

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Business ontime

Artikel 1. Definities

1.In deze algemene voorwaarden wordt onder de onderstaande begrippen het volgende verstaan:
Business Ontime: Business Ontime gevestigd te 's-Gravenhage, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55862772; de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
Klant: de wederpartij van Business Ontime.
Product: door Business Ontime aangeboden elektronische artikelen en overige artikelen.
Overeenkomst: de overeenkomst tot koop van op de Website van Business Ontime aangeboden Producten.
Website: de website van Business Ontime.
Bestelformulier: elektronisch document waarin nadere specificaties van het Product zijn opgenomen en waarmee het Product wordt besteld.

Artikel 2. Algemeen

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen Business Ontime en een Klant waarop Business Ontime deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met Business Ontime, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Business Ontime is bij de uitvoering van de Overeenkomst bevoegd gebruik te maken van derden.
5. Business Ontimeis niet aansprakelijk voor gevolgen van ziekte.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

1. Alle aanbiedingen en prijsopgaven op de Website van Business Ontime zijn slechts een uitnodiging aan het publiek tot het doen van een aanbod.
2. De Overeenkomst komt tot stand door bevestiging van Business Ontime van de bestelling van de Klant. De Klant plaatst zijn bestelling door het doorlopen van de bestelprocedure op de Website, waaronder het volledig invullen van het Bestelformulier.
3. De bevestiging van Business Ontime wordt zo spoedig mogelijk na ontvangst van de bestelling per email verzonden.
4. Een bestelling kan zonder kosten, tot het moment van verzending van het Product, per email aan Business Ontime worden geannuleerd. Business Ontime zal de annulering per email bevestigen. Reeds ontvangen betalingen worden zo spoedig mogelijk gerestitueerd. Annulering van een bestelling waarop de zichttermijn van artikel 10 niet van toepassing is, is niet mogelijk.

Artikel 4. Afbeeldingen

1. Alle op de Website getoonde afbeeldingen en modellen geven een impressie van het Product. Kleine verschillen in kleur, verhouding of vormgeving tussen de afbeeldingen en het werkelijke Product kunnen niet als non-conformiteit van het Product aangemerkt worden.

Artikel 5. Prijzen en betaling

1. Alle op de Website en in het Bestelformulier vermelde prijzen zijn inclusief BTW en overige overheidsheffingen. De op de Website vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd.
2. De Klant kan betalen op de betalingswijzen (hyperlinkje) zoals aangegeven op de Website en in de bestelprocedure.
4. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum waarop de betaling daadwerkelijk aan Business Ontime ter beschikking staat.
5. Bij betaling met credit card wordt het bedrag direct na het invullen en bevstigen van het credit card formulier van uw credit card afgeschreven.
6. De vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten. De verzendkosten worden in het Bestelformulier apart vermeld.
7. Door middel van bestellen gaat de klant akkoord ouder te zijn dan 18 jaar en bevoegt te zijn om te kunnen bestellen.

Artikel 6. Levering en eigendomsvoorbehoud

1. Business Ontime zal zich inspannen om de op de Website, in de Bestelformulieren of op de orderbevestigingen vermelde leveringstermijnen na te komen. Deze leveringstermijnen zijn echter indicatief van aard. Overschrijding van de leveringstermijn brengt Business Ontime niet in verzuim. Business Ontime kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van de overschrijding van een leveringstermijn.
2. Tenzij uitdrukkelijk een langere leveringstermijn is overeengekomen zal de levering plaats vinden uiterlijk binnen 30 dagen na bevestiging van de aanvaarding van de bestelling door Business Ontime. Indien de levering om welke reden dan ook vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet, dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Klant hiervan uiterlijk 30 dagen na aanvaarding van de bestelling bericht. De Klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren.
3. Bij de keuze van de Klant voor betaling per bank/giro overschrijving of per creditcard vangt de leveringstermijn pas aan op het moment dat de betaling aan Business Ontime ter beschikking staat.
4. Business Ontime bepaalt de wijze van transport, verzending en verpakking.
5. Als plaats van levering geldt het adres van de Klant dat het laatst aan Business Ontime kenbaar is gemaakt, tenzij anders is overeengekomen.
6. Business Ontimeis niet verantwoordelijk voor de verzending vanaf het moment dat de bestelling is afgeleverd bij het postkantoor. Indien pakketten niet aankomen maar wel verzonden zijn worden deze niet vergoed, mits de klant heeft gekozen voor aangetekende verzending.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

1. Het eigendom van geleverde Producten gaat pas over, wanneer de Klant al hetgeen op grond van enige Overeenkomst met Business Ontime verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico voor de Producten gaat over op de Klant op het moment van aflevering.
2. De Klant is gehouden tot een zorgvuldige behandeling van de Producten en heeft niet het recht de geleverde goederen te bezwaren of te verpanden, zolang hij niet volledig aan zijn verplichtingen jegens Business Ontime heeft voldaan.

Artikel 8. Intellectuele eigendom

1. De intellectuele eigendomsrechten op alle door Business Ontime geleverde Producten blijven berusten bij Business Ontime of bij de derde van wie Business Ontime het recht heeft verkregen deze Producten aan de Klant ter beschikking te stellen.
2. De Website is in zijn geheel, inclusief naamgeving, het ontwerp, de lay-out en tekst, auteursrechtelijk beschermd. Niets van de Website mag zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Business Ontime worden gebruikt voor andere websites of andere doeleinden

Artikel 9. Privacy

1. De Klant wordt geacht kennis te hebben genomen van de privacyverklaring (hyperlinkje) van Business Ontime en in te stemmen met de daarin beschreven verwerkingen van zijn persoonsgegevens.
2. De Klant is ervan op de hoogte dat Business Ontime zijn persoonsgegevens verwerkt en opslaat in een database die wordt gebruikt bij de uitvoering van de Overeenkomst, waaronder mede begrepen maatregelen om de dienstverlening aan de Klant te verbeteren en het verstrekken van informatie aan de Klant.
3. De Klant heeft het recht de gegevens die Business Ontime over hem heeft verzameld in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen.

Artikel 10. Zichttermijn

1. De Klant heeft het recht het Product zonder opgaaf van redenen binnen een termijn van 7 dagen na ontvangst te retourneren. Hij dient Business Ontime daar schriftelijk of per email van op de hoogte te brengen. Het reeds door de Klant betaalde bedrag zal binnen 30 dagen na ontvangst terugbetaald worden. Bij het retourneren dient het Product onbeschadigd, compleet, ongebruikt en in de originele verpakking verpakt te zijn. De kosten van de retourzending komen voor rekening van de Klant.
2. De Klant heeft uitsluitend de bevoegdheid het Product uit de verpakking te halen indien en voor zover dit noodzakelijk is om zich een goede indruk van het Product te kunnen vormen. Indien dit het geval is dient de Klant zo mogelijk de verpakking te openen zonder deze te beschadigen.
3. Wanneer het Product beschadigd, incompleet of gebruikt is, heeft Business Ontime het recht de door hem geleden schade met het te retourneren aankoopbedrag te verrekenen.
4. Ook de beschadiging van de verpakking kan Business Ontime schade opleveren. Wanneer de Klant zich niet houdt aan het voorschrift van lid 2 van dit artikel, heeft Business Ontime het recht deze schade met het aankoopbedrag te verrekenen.
5. Er bestaat géén recht op retourneren ingevolge lid 1 van dit artikel wanneer: het Product is gemaakt overeenkomstig de specificaties van de Klant;
het Product duidelijk persoonlijk van aard is; de Klant handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.

Artikel 11. Garantie, fabrieksgarantie

1. Business Ontime staat er voor in dat de goederen voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en niet in strijd zijn met op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen of overheidsvoorschriften.
2. De Klant dient wanneer het afgeleverde Product naar zijn mening gebreken vertoont of beschadigd is, er andere, andersoortige of een andere hoeveelheid Producten is geleverd dan hij besteld had, dit binnen bekwame tijd, maar in ieder geval binnen twee maanden aan Business Ontime te melden.
3. Wanneer op het geleverde Product een fabrieksgarantie verleend is, kan de Klant hierop een beroep doen. Business Ontime zal de Klant in dat geval optimaal informeren en behulpzaam zijn bij het effectueren van de fabrieksgarantie. De termijn van de fabrieksgarantie vangt aan op de pakbondatum.
4. Wanneer de Klant geen rechtstreeks beroep wil doen op de fabrieksgarantie, of wanneer er geen fabrieksgarantie verleend is, kan hij het gebrekkige Product na overleg met Business Ontime retour zenden. Business Ontime zal in dat geval de reclamatie beoordelen en indien de reclamatie terecht wordt bevonden voor de garantieafhandeling zorg dragen.
5. Een reclamatie in het kader van dit artikel wordt niet gehonoreerd wanneer het gebrek het gevolg is van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, gebruik voor andere dan normale doeleinden, van buiten komende oorzaken zoals brand- en waterschade, of door onjuiste reparatie of onderhoud door derden.
6. Wanneer een reclamatie niet wordt gehonoreerd, of het Product geen gebreken vertoont zal de Klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht worden. Business Ontime heeft in dat geval het recht € bedrag behandelingskosten en onderzoekskosten, of indien deze hoger zijn, de werkelijke kosten in rekening te brengen. Wanneer de Klant in dit geval reparatie van het Product verlangt, zullen de kosten hiervan volgens de gebruikelijke tarieven in rekening gebracht worden.
7. Het in dit artikel bepaalde doet niets af aan de overige rechten van een particuliere consument op grond van de wet.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van Business Ontime jegens de Klant, uit welke hoofde dan ook, is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in het kader van de Overeenkomst in rekening gebracht is.
2. Het eerste lid van dit artikel is niet van toepassing wanneer de schade veroorzaakt is door opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Business ontime.

Artikel 13. Overmacht

1. Business Ontime is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien hij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Business Ontime geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Business Ontime niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Business Ontime worden daaronder begrepen.

Artikel 14. Geschillen en Toepasselijk recht

1. De rechter in de vestigingsplaats van Business Ontime is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Business Ontime het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
2. Op elke Overeenkomst tussen Business Ontime en de Klant is Nederlands recht van toepassing.
3. Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend. Gebruik van de tekst is voor
eigen risico en aansprakelijkheid is derhalve uitgesloten.