Vanuit uw land kunnen geen nieuwe bestellingen worden geplaatst.

veilig & betrouwbaar winkelen
voor 16 uur besteld, dezelfde dag verzonden!
geen verzendkosten vanaf €25,-
avondlevering van 18:00 - 21:00 uur
geen verkoop onder de 18

Merken

Heeft u vragen?

Heeft u vragen?
Bel ons gerust!

Telefoon:085-0020660

U kunt ook uw vragen stellen via onze livechat!


Bekijk ook onze vraag en antwoord pagina!

Vraag & antwoord

Leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden van e-smoker.nl

Artikel 1.: Gelding
Deze voorwaarden maken deel uit c.q. zijn van toepassing op alle door/vanwege verkoper gesloten overeenkomsten.

Artikel 2.: Vooruitbetaling
In geval van bestelling kan de verkoper van koper een vooruitbetaling vorderen voordat e-smoker de producten uitleverd.

Artikel 3.: Reclames
De koper kan er geen beroep meer op doen dat hetgeen is geleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien hij de verkoper daarvan niet binnen bekwame tijd nadat hij dit heeft ontdekt of redelijkerwijze had behoren te ontdekken, kennis heeft gegeven. Blijkt echter aan de zaak een eigenschap te ontbreken die deze volgens de verkoper bezat, of heeft de afwijking betrekking op feiten die hij kende of behoorde te kennen doch niet heeft meegedeeld, dan moet de kennisgeving binnen bekwame tijd na de daadwerkelijke ontdekking geschieden.

Artikel 4.: Eigendomsvoorbehoud:
Alle geleverde zaken blijven eigendom van verkoper totdat volledige betaling van de op deze zaken betrekking hebbende vordering(en), rente en kosten is verkregen, zulks tot meerdere zekerheid voor betaling van het aan verkoper toekomende.

Artikel 5.: (Non-)betaling
1. Betalingen dienen eerst te geschieden, tenzij anderszins overeengekomen.
2. Is overeengekomen dat koper een factuur zal worden gezonden, dan dient betaling van het aan verkoper verschuldigde te geschieden binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur, ten kantore van verkoper, dan wel op een door hem aan te wijzen bank- of girorekening. De factuur wordt geacht te zijn ontvangen nadat zes dagen na de dag der verzending zijn verstreken.
3. Bij overschrijding van de betalingstermijn, is de koper vanaf de vervaldag tot aan de dag der algehele voldoening een vertragingsrente over het totale openstaande bedrag verschuldigd, zulks zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. De hoogte van de vertragingsrente is gelijk aan de wettelijke rente.
4. Indien de koper de koopprijs niet (tijdig) betaalt, dan kan de verkoper, na koper tot betaling te hebben aangemaand, de geleverde zaken door een tot de koper gerichte schriftelijke verklaring terugvorderen. Door deze verklaring wordt de koop ontbonden en eindigt het recht van de koper of zijn rechtsverkrijger. Koper is alsdan gehouden de geleverde zaken in goede orde aan verkoper te retourneren, welke retournering verkopers recht op vergoeding van alle door hem geleden schade, daaronder begrepen rente en kosten, onverlet laat.
5. Alle buitengerechtelijke kosten verbonden aan de invordering die verkoper in redelijkheid heeft moeten maken komen ten laste van de koper.
6. Betaling door koper strekt in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente.
7. In geval van niet (tijdige) betaling, is verkoper gerechtigd alle verdere leveranties te staken. Artikel 6.: Opschortende voorwaarde. Alle door verkoper gesloten overeenkomsten zijn gesloten onder de opschortende voorwaarde dat de door verkoper te leveren zaken tegen de gangbare condities daadwerkelijk door hem zijn te betrekken bij de uitgever/leverancier.

N.B.: Als u de afnemer kosten in rekening wenst te (kunnen) brengen, dient u dit tevoren expliciet met de afnemer afzonderlijk overeen te komen. U dient de afnemer alsdan mede te delen wat de kosten zullen zijn, dan wel gegevens te verschaffen op basis waarvan de afnemer de kosten kan berekenen.

Aangezien de wet ten aanzien van consumenten opname van een kostendoorberekeningsbeding in algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend kwalificeert, is een dergelijk beding niet in dit model opgenomen. De doorberekening van kosten kan dus wel rechtsgeldig overeengekomen worden. Dit kan echter niet door middel van opname in algemene voorwaarden.